top of page

Tương lai của công nghệ: Tìm hiểu những cải tiến mới trong công nghệ

Thông tin chuyên sâu về xu hướng và sự phát triển công nghệ mới nhất

Tiếp tục học hỏi với Tech Delphi

About
Shutterstock_2275105427 (1)_edited.png
Shutterstock_2275105427 (1)_edited_edite
máy chủ hoạt hình

Về công nghệ Delphi

Tech Delphi là một tập hợp thông tin được tuyển chọn, được duy trì, hỗ trợ và điều khiển một cách tận tình bởi một người sáng tạo độc lập.

Mục tiêu của Tech Delphi là cung cấp cho độc giả những phân tích xác thực về các xu hướng và sự phát triển công nghệ mới nhất. XemBlog và tham gia cộng đồng của chúng tôi để luôn cập nhật

Speakers

Khám phá biên giới của sự đổi mới

author.jpg

Ever since I was knee-high to a Super Nintendo I've been obsessed with all things tech. The magical world of video games was the catalyst that captivated me, and from the iconic titles on the N64 to the endless possibilities of Forge World, my curiosity grew.

 

That passion for gaming led me to a career in the technology industry where I get to geek out on the latest gadgets, tinker with code, repair hardware, and delve into an ever-evolving world. But when I'm not writing, researching, or troubleshooting, you'll likely find me in one of two places: either conquering virtual worlds, or conquering a mountain of sushi.

 

This blog is my way of sharing my passion for tech and gaming with the world. Whether you're a seasoned gamer, a tech enthusiast, or just someone who enjoys a good plate of sushi (and who doesn't?), I hope you'll find something interesting, informative, and maybe even a little bit entertaining here.

Topics

Bẻ khóa mã

01

Thông tin chi tiết về các xu hướng và sự phát triển công nghệ mới nhất

02

Đánh giá về phần cứng và thiết bị điện tử tiêu dùng

03

Lời chứng thực từ người dùng trong ngành công nghệ

bottom of page